Du är här »  Certifiering » Certifieringskriterier NLP Practitioner 

Certifieringskriterier NLP Practitioner


Förkunskaper


Inga förkunskaper krävs, detta är grundutbildningen i NLP

Om du har en tidigare Practitionerutbildning som inte är godkänd enligt internationell standard, och önskar certifiera dig med internationell behörighet enligt ICNLP standard, kan en bedöming av dina kunskaper göras enligt följande

 • Utvärdering av dina förkunskaper av  två ICNLP Trainers.
 • Du kommer att få göra ett skriftligt prov och utmaningar som testar NLP-kunskaper

 

En godkänd certifierad ICNLP Practitioner ska behärska följande områden:

Kunskap


Att ha kunskap om följande begrepp:

 • NLP:s grundantaganden
 • Modellen för nuvarande och önskat tillstånd
 • Kriterierna för
  välformulerade resultat
 • Rapport
 • Kalibrering
 • Representationssystem
 • Predikat
 • Åtkomstsignaler
 • Ekologi
 • Neurologiska nivåer
 • Perceptuella positioner
 • Association och Dissociation
 • Ankare
 • Break state
 • Submodaler
 • Tidslinjer
 • Strategier
 • Meta modellen
 • Milton modellen
 • Trans
 • Medvetenhet och omedvetenhet
 • Zoomning/Chunking
 • Omstrukturering (reframe)
 • Strukturering (frame)
  - Kontrast
  - Relativitet
  - Backtrack
  - Resultat
  - Som om ...

 

Kompetens


Att ha förmågan att framgångsrikt lyckas med följande NLP-mönster:

  • Utmana Metamodellens språkmönster när det är lägligt
  • Använda Miltonmodellen för att locka fram alternativa medvetandetillstånd 
  • Att använda metaforer
  • Att ”backtrack”
  • Flexibilitet i tänkandet, veta om man ska zooma upp eller ned beroende på situation
  • Att behärska processen "omstrukturering i sex steg"
  • Att använda både innehåll och kontext vid omstrukturering av beteendemönster
  • Att frambringa submodaler
  • Att etablera och hålla kvar rapport
  • Att identifiera och använda åtkomstsignaler (accessing cues)
  • Att arbeta med ankare (anchors)
   - Att kunna identifiera ankare och etablera dem i olika representationssystem
   - Kollapsa ankare
   - Att sätta resursankare
  • Att pricksäkert kalibrera emotionella tillstånd
  • Att framtidsfölja interventioner du genomför
  • Att följa och leda (både verbalt och icke-verbalt)
  • Att använda sensorisk sensibilitet för att pricksäkert kalibrera dig själv och andra
  • Att använda Generator för nytt beteende (New Behaviour Generator)
  • Att använda sig av Visuell/Kinestetisk dissociationsmönster på en rädsla eller fobi
  • Utföra Swish processen

Den viktigaste kompetensen hos en ”Practitioner” är:

 • Att ha förmågan att etablera och bibehålla ”rapport”
 • Att använda sig av en resultatorienterad strategi för att styra såväl egna handlingar som externa faktorer
 • Att kunna skapa och bibehålla ett eget resursrikt tillstånd
 • Att kunna använda NLP:s grundantaganden för att guida egna handlingar och beteende

 

Handling


Handling innebär att kunna uppvisa NLP i sitt beteende och
vara en modell för NLP:s grundantaganden samt:

  • Genomföra ett skriftligt test som integration av kunskapen
  • demonstrera NLP:s grundantaganden i sina handlingar
  • respektera andra människors modell av världen
  • uppvisa beteendemässig flexibilitet, baserad på sensorisk sensisibilitet
   av såväl det egna som andras emotionella tillstånd

 

© 2007-2023, ICNLP Norden