ICNLP Norden den 22 juli 2019

ICNLP Nordens Normer

Normer täcker de riktlinjer för utförande som riktar sig till andra.

ICNLP Nordens normer gäller för alla ICNLP tränare som håller certifierande NLP utbildningar: Normerna är även avsedda för de ICNLP Norden-medlemmar som i sin dagliga verksamhet representerar ICNLP mot andra personer eller organisationer.

ICNLP Nordens Normer


Dessa riktlinjer gäller för samtliga professionella tränare av ICNLP Norden när de utför ICNLP Norden-träningar.

1. Kompetens

 • De gör sitt bästa för varje träningsdeltagare.
 • De följer ICNLP Nordens berörighetskrav.
 • De håller sig uppdaterade med utveckling inom NLP-området.
 • De är alltid medvetna om sin kompetens, sina styrkor och sina begränsningar,
  och arbetar ständigt för att förbättra dessa.
 • De kommer bara att acceptera uppdrag som de tror att de är kompetenta nog att utföra.
 • De kommer att försäkra att eventuella personliga problem inte kommer att påverka deras arbete.

2. Respekt för deltagarna

 • De bemöter klienter med värdighet och respekt.
 • De utnyttjar aldrig klienter personligt, sexuellt eller ekonomiskt.
 • De diskriminerar aldrig klienter.
 • De söker tillstånd hos klienten eller deltagaren innan de använder deras namn eller arbete som referens.
 • De försöker inte att överföra sin egen tro, syn eller värderingar på en klient eller deltagare.
 • De håller material konfidentiellt förutom när ett undantag har gjorts av antingen klient eller myndighet.
 • De håller de överenskommelser de gjort med deltagare och klienter.

3. Generellt

 • De respekterar andra i form av copyrights, intellektuell egendom, varumärken eller patenteringar.
 • De gör inte påståenden som de inte kan backa upp.
 • De gör inte heller anspråk på kompetens, meriter eller kvalifikationer som de ej har erhållit,
  och låter inte heller andra göra det samma.
 • Om de är en vikarierande tränare hos en annan organisation och blir erbjuden arbete av en
  deltagare i den aktuella träningsgruppen accepterar de endast erbjudandet efter att ha informerat
  och fått medgivande från huvudsponsorn.
 • De hänvisar klienter till andra professionella, till exempel rådgivare, psykologer eller läkare
  när den egna kompetensen och kunskapen inte räcker till. 
 • De försöker att undvika skada eller fara för sig själva, deltagare eller andra i sitt arbete.
 • De gör klart i förväg för deltagarna vad som gäller om personen i fråga är missnöjd med kursen,
  vill avbryta kursen eller vill ha tillbaka sin deltagaravgift.

© 2007 - 2019, ICNLP Norden